За БАФТ

БАФТ  е създадена през април  2010 г. Основните цели на
Сдружението са:
1. Защита на икономическите и професионални интереси на своите членове;
2. Насърчаване дейността по внедряване и прилагане на научните достижения в областта на фармацевтичните технологии;
3. Подготовка и организиране на национални и международни форуми за обмяна на опит;
4. Повишаване нивото на образователна и професионална компетентност на своите членове;
5. Подпомагане професионалната квалификация и преквалификация на своите членове
6. Усъвършенстване на законодателната рамка в областта на фармацевтичните технологии, производството и търговията с лекарствени продукти и хранителни добавки;
7. Създаване и поддържане на високи стандарти във фармацевтичните технологии;
8. Подпомагане и насърчаване на увеличението на дела на местното производство на българския фармацевтичен пазар;
9. Въвеждане на актуални дисциплини във професио-налните фармацевтични факултети с цел подготовка на висококвалифицирани кадри.

БАФТ ще бъде асоциирана към сродни асоциации в Германия, Италия и Румъния

 • организиране работни срещи, семинари, лекции
 • поддържане на връзка с компетентните местни и европейски власти
 • представяне на становища при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове
 • оказване на помощ и защита при накърняване правата и интересите на членовете си
 • развиване на сътрудничеството със сродни организации в страната и в чужбина
 • участие в научни проекти за създаване на нови фармацевтични продукти;
 • участие в създаването на научно-технологичен и изследователски център;
 • поддържане и осъвременяване на база данни от научна и техническа информация;
 • съдтрудничество с фармацевтичните факултети в страната и чужбина;
 • кандидатстване по различни програми и фондове за набиране на средства с оглед осъществяване целите на сдружението.

Структура

 • Колективен върховен орган е:
  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на сдружението
 • Управителен орган на сдружението е:  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
 • Председател: Валери Андреев
 • Членове:
  Рахамин Шекерджийски
  Нели Станкова
  Спас Найденов
  Стефан Кафеджийски

„В България в момента съществуват стотици фондации и асоциации, а липсва нашата, която по полезност е много важна за обществото. Ние не сме профсъюз, нито масонска ложа или ротари клуб но можем да вземем положително от всяко едно от тях. Ние имаме нужда от приятелски взаимоотношения, където в култ трябва да бъде идеята, а не ръководството. Нас би трябвало да ни обединява преди всичко професионализма.

Пред нас стои възможността да общуваме със сродни организации в чужбина и да развиваме партньорски взаимоотношение с БФС, Българската генерична фармацевтична асоциация и Фармацевтичен факултет.”

Проф. Р. Шекерджийски

Пълноправен член на сдружението може да бъде……

 • всяко дееспособно физическо лице
 • лице, регистрирано по Търговския закон, Закона за кооперациите или дружество по ЗЗД,

……. което желае да съдейства активно за популяризиране и постигане целите на сдружението