Документи

УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”
(приет на учредително събрание)

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правен статус
Чл. 1. (1) „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(3) За дейността на сдружението се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и действащото българско законодателство, настоящият устав и приетите въз основа на тях решения на общото събрание и управителния съвет.

Определяне на дейността
Чл. 2.  Сдружението е доброволна и независима организация с нестопанска цел, определена за осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА, като ще разходва имуществото си за осъществяване на заложените в този устав цели и с оглед защита интерес на своите членове.

Цели на сдружението
Чл. 3. Сдружението има за свои основни цели:
1. защита на икономическите и професионални интереси на своите членове;
2. насърчаване дейността по внедряване и прилагане на научните достижения в областта на фармацевтичните технологии за разработване, производство, продажба и употреба на лекарствени продукти и хранителни добавки;
3. подготовка и организиране на национални и международни форуми за обмяна на опит и информация в областта на фармацевтичните технологии;
4. повишаване нивото на образователна и професионална компетентност на своите членове;
5. подпомагане професионалната квалификация и преквалификация на своите членове;
6. усъвършенстване и хармонизиране на законодателната рамка в областта на фармацевтичните технологии, производството и търговията с лекарствени продукти и хранителни добавки;
7. създаване и поддържане на високи стандарти във фармацевтичните технологии и производството на лекарствени продукти и хранителин добавки;
8. подпомагане и насърчаване на увеличението на дела на местното производство на българския фармацевтичен пазар;
9. въвеждане на актуални дисциплини във професионалните фармацевтичин факултети с цел подготовка на висококвалифицирани кадри за индустриалната фармация;

Средства за постигане на целите
Чл. 4. (1) Сдружението ще постига целите си чрез организиране на всякакви разрешени от закона начинания в областта на фармацевтичните технологии и производството на лекарствени продукти и хранителин добавки, като организира и спонсорира работни срещи, семинари, лекции, квалификационни курсове и други с цел подобряване и развитие на нормативната рамка в областта на фармацевтичните технологии и фармацевтичното производство; поддържане на връзка с компетентните местни и европейски власти; представяне на възгледи и становища при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до фармацевтичните технологии и фармацевтичното производство; оказване на съответната помощ и защита при накърняване правата и интересите на членовете си; развиване на сътрудничеството със сродни по дух и цели организации в страната и в чужбина; участие в съвместни научни проекти за създаване на нови фармацевтични продукти; участие в създаването на научно-технологичен и изследователски център в областта на фармацевтичните технологии; поддържане и осъвременяване на база данни от научна и техническа информация за членовете си; тясно съдтрудничество с фармацевтичните факултети в страната и чужбина;  кандидатстване по различни програми и фондове за набиране на средства с оглед осъществяване целите на сдружението.

Допълнителна стопанска дейност
Чл. 5. (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност: покупка на рекламни материали и аксесоари с цел продажба; продажба на рекламни материали и аксесоари от собствено производство,  както и издателска дейност на специализирани материали.
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната му дейност, за която е регистрирано, и ще ползва приходите единствено и само  за постигане на определените в устава цели.
(3) Извършването на стопанска дейност ще се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

Имуществени вноски
Чл. 6. При учредяване на сдружението учредителите не правят имуществена вноска.
(2) Приемането на нови членове не е обвързано със задължение за заплащане на встъпителна вноска.
(3) Членовете на сдружението, с изключение на почетните членове, дължат заплащането на месечен членски внос в размер, който се определя от общото събрание на сдружението. Първоначално определения на учредителното събрание месечен членски внос е в размер на 5 (пет) лева за всеки член.

Правоспособност
Чл. 7. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица, и може да притежава имущество.

Срок
Чл. 8Съществуването на сдружението не е ограничено със срок.

Наименование

Чл. 9. Наименованието на сдружението е „ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ”, което може да се изписва и на английски като „BULGARIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES”

Седалище и адрес на управление
Чл. 10Сдружението е със седалище и адрес на управление: гр. София, 1164, район: Лозенец, ул. Кричим № 76

Писмени актове
Чл. 11Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата съдебна регистрация и регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Представителство
Чл. 12. (1) Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи.
(2) Управителният орган овластява едно или няколко лица – ПРЕДСЕДАТЕЛ/И – измежду членовете си да представляват сдружението. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
(3) По съдебни спорове между сдружението и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, сдружението може да се представлява и от избрани от общото събрание едно или няколко лица.
(4) Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на орган на сдружението чрез своя представител или упълномощено от него лице.

Клонове
Чл. 13. Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

ІІ. ЧЛЕНСТВО.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

Видове членство. Придобиване
Чл. 14. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете са пълноправни, асоциирани и почетни членове.
(2) Пълноправните членове на сдружението имат всички права и задължения по този устав. Пълноправен член на сдружението може да бъде всяко лице, регистрирано по Търговския закон, Закона за кооперациите или дружество по ЗЗД, чиито предмет на дейност е свързан с фармацевтичните технологии в широк смисъл (в това число. ………..  , както и всяко физичесто лице, притежаващо образователна и квалификационна степен фармацевт или химик.
(3) Асоциираните членове имат право да вземат участие във всички мероприятия на сдружението и да участват при вземането на решения с право на съвещателен глас. Същите нямат право да гласуват при взимането на решения в общото събрание. Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко лице, което споделя възгледите на сдружението и желае да съдейства за постигане на целите, заложени в неговия устав..
(4 ) Почитните членове са лица освободени от членски внос и нямащи право на глас в общото събрание. Това са лица, които имат особени заслуги и спомоществувателство в популяризирането целите на сдружението или лица, оказали безвъзмездна финансовата подкрепа на сдружението.
(5) Нови членове на сдружението (пълноправни и асоциирани) се приемат по тяхна писмена молба, отправена до председателя на управителния съвет, в която лицето декларира, че е запознато и приема разпоредбите на устава, вътрешните актове на сдружението и неговия етичен кодекс
(6) Председателят на управителния съвет внася молбата за членство за гласуване на следващото си заседание. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет.
(7) Новоприетите членове на сдружението се вписват в книгата на членовете.

Права на членовете
Чл. 15. (1) Всеки член има право да:

 • участва в управлението на дружеството;
 • да бъде информиран за неговата дейност;
 • да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.

Задължения на членовете
Чл. 16. (1) Членовете са длъжни:

 • да спазват разпоредбите на устава и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
 • да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
 • да издигат авторитета на сдружението, да помагат за увеличаване на неговото имущество;
 • да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 • да внасят в срок, предвидените в устава или по решение на общото събрание, имуществени вноски.

(2) Всеки член е длъжен да плаща членски внос, с изключение на почетните член. Членският внос се плаща по банков път или в брой в касата на сдружението до десето число на месеца, за който е дължим членския внос. Членският внос може да бъде и предплатен за период от половин или една година.
(3) При прекратяване на членството платеният членски внос и направените имуществени вноски не подлежат на връщане.
(4) За задълженията на сдружението всеки член отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на дружеството.

Прехвърляне на членски права и задължения
Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

Прекратяване на членството
Чл. 18. Членството се прекратява:

 • с едностанно волеизявление до сдружението;
 • със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 • с изключването;
 • с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 • при отпадане на членството.
 • при невнасяне на предвидения членски внос, като решението за изключване се взема от Управитления съвет на сдружението.

Изключване

Чл. 19(1) Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с етичните принципи, приети от сдружението.

Отпадане на членството
Чл. 20(1) Член на сдружението може да отпадне поради:

 • невнасяне установените имуществени вноски или
 • системно неучастие в дейността на сдружението.

(2) Нарушенията се констатират от управителния съвет по документи (извлечения от банкови сметки и касата на сдружението, протоколи от заседания на общото събрание и управителния съвет и др.).
(3) Ако са налице предпоставките по чл. 1, управителният съвет констатира отпадането на съответния член.

ІІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи
Чл. 21(1) Колективен Върховен орган на сдружението е общото му събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

1) ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 22Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението.

Права на общото събрание
Чл. 23(1) Общото събрание:

 • изменя и допълва устава;
 • приема други вътрешни актове;
 • избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 • приема и изключва членове;
 • взема решение за откриване и закриване на клонове;
 • взема решение за участие в други организации;
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 • приема бюджета на сдружението;
 • взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 • приема отчета за дейността на управителния съвет;
 • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 • взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. Управителният съвет може да взема решения по всички точки на предходната алинея, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие на закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на общото събрание
Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се изпраща с писмо с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването й (включително и по електронна поща, посочена от съответния член), най-малко един месец преди насрочения ден, на адреса посочен от учредителите при учредяването или от членовете при приемането им.

Право на сведения
Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на членовете в канцеларията на сдружението, най-късно до датата на обнародването на поканите за свикване на общото събрание.

Кворум
Чл. 26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване
Чл. 27. (1) Всеки пълноправен член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 • него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 • юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Приемане на решения
Чл. 28. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 от ЗЮЛНЦ се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

2) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителен съвет
Чл. 29. (1) Управителният съвет се състои от пет лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав председател, който представлява сдружението пред трети лица.

Правомощия на управителния съвет
Чл. 30. Управителният съвет:

 • представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава;
 • подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 • определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 • изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Заседания на управителния съвет
Чл. 31. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на всеки от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в двуседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
(2) При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник председателя или от определен от управителния съвет негов член ad hoc.
(3) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Председател на сдружението. Заместник-председател

Чл. 32. (1) Председателят осъществява общото ръководство на работите на сдружението. Той организира дейността сдружението и изпълнява функциите, предвидени с устава или възложени му от Общото събрание или Управителния съвет.
(2) Председателят представлява сдружението пред трети лица.
(3) При отсъствие на председателя на сдружението, заместник – председателят изпълнява временно неговите функции.

Протоколи
Чл. 33. За решенията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Отговорност на членовете на управителния съвет
Чл. 34. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Източници на средства
Чл. 35 Сдружението се финансира от:

 • членски внос и встъпителни вноски, индивидуални и колективни такси;
 • приходи от реклама;
 • дарения и спонсорство;
 • предоставени средства от държавата и общините;
 • предоставени средства от сродни международни организации и сдружения и Европейски фондове;
 • допълнителна стопанска дейност.

Дарения, завещания, завети
Чл. 36. (1)  Всички български и чуждестранни юридически и физически лица могат да правят дарения, завещания и завети в полза на сдружението във връзка с целите и дейността му. Даренията, завещанията и заветите могат да бъдат правени с условия за използване по определен начин в съответствие с целите на сдружението.
(2)  Когато дарителят, завещателят или заветникът желае да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд или да бъде финансирана конкретна социална, изследователска или друга програма и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията, фондът или програмата да носи неговото име или друго, определено от дарителя наименование. Дарителят, съответно наследниците на завещателя или заветника, имат право да проверяват дали имуществото се използва съгласно поставените и приети условия.
(3)  Предмет на дарение, завещание или завет могат да бъдат пари, движими или недвижими имоти, произведения на изкуството и културата, обекти на интелектуална собственост и други ценности. Даренията и дарителите се вписват в специална книга и могат да бъдат избрани за почетни членове по единодушно решение на управителния съвет.
(4) Даренията, завещанията и заветите и условията, при които са направени се приемат от Управителния съвет или определени от него длъжностни лица на сдружението.

Счетоводна отчетност

Чл. 37. Сдружението води счетоводна отчетност по установения в закона ред. Управителният съвет е длъжен да организира и отговаря за воденето на правилна счетоводна документация.

Счетоводен отчет
Чл. 38 (1) На всяко редовно Общо годишно събрание Управителният съвет представя точен годишен счетоводен отчет, който включва счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за периода от последния предшестващ отчет, съответно от учредяването на сдружението – за първия отчет.
/2/ Счетоводният отчет и балансът се придружават от доклад на Управителния съвет, оформени според изискванията на устава, решенията на Общото събрание и закона, валидни за съответния период и придружени от всякакви други документи, изисквани от закона.

Фондови сметки
Чл. 39 Средствата по фондовете на сдружението, създадени от него, се водят отделно от останалото имущество, по правила, съответстващи на волята на лицата, които са ги предоставили, утвърдени от Управителния съвет, освен ако такива правила са приети от Общото събрание.

Възнаграждение на изборни длъжностни лица

Чл. 40. Изборните длъжностни лица на сдружението, които имат право на възнаграждение и размерът му, се определят от Общото събрание.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Преобразуване
Чл. 41. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

Основания за прекратяване
Чл. 42. Сдружението се прекратява:

 • с изтичане на срока, за който е учредено;
 • с решение на общото събрание;
 • с решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:

а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.

VІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Начало на ликвидацията
Чл. 43. След прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Ликвидатори
Чл. 44. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

Съответно приложение на Търговския закон
Чл. 45. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът на ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидацията
Чл. 46. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя между членовете пропорционално на общия размер на направените от всеки от тях имуществени вноски до датата на прекратяване на сдружението. Върховният орган на сдружението може да вземе решение за различен начин на разпределяне на имуществото, доколкото в ЗЮЛНЦ не е предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2, с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.
Заличаване на сдружението
Чл. 47. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището на сдружението.

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на сдружението, проведено на 08.04.2010 г. и е подписан в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за съда.